جغرافیای سیاسی محل اصابت موشک‌های سپاه در جواب حمله تروریستی به مردم اهواز ا در تصویر مشاهده می کنید.