پیاده روی جاماندگان از اربعین حسینی (ع) در دلوار

پیاده روی جاماندگان از اربعین حسینی (ع) در دلوار