راهپیمایی 13ابان در دیار شهید رئیسعلی دلواری

راهپیمایی 13ابان در دیار شهید رئیسعلی دلواری با حضور دانش آموزان و دانشجویان و مسئولین و عموم مردم در دلوار برگزار شد.