راهپیمایی علیه سخنان ترامپ در روستای محمد عامری

اهالی روستای محمد عامری با شعار مرگ بر آمریکا به حمایت از سپاه پاسداران و علیه سخنان بیهوده ترامپ راهپیمایی کردند. لازم به ذکر است که روستای محمد عامری از توابع بخش ساحلی دلوار است.