سرپرست جديد شبكه دامپزشكي شهرستان جم معرفي شد

صبح امروز در آييني با حضور نوروزي فرماندارجم، بحراني مديركل دامپزشكي استان بوشهر، سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان جم توديع و معارفه شد.در اين نشست از زحمات چهارساله ميثم رضايي تقدير و يونس حق شناس به عنوان سرپرست جديد شبكه دامپزشكي شهرستان جم معرفي شد.