بازدید خبرنگاران از شرکت صدرا

بازدید خبرنگاران از شرکت صدرا به مناسبت روز خبرنگار انجام شد. عکاس: صدیقه دهباشی