برگزاری امتحان کنکور در بوشهر

امتحان کنکور در بوشهر در رشته های تجربیف علوم انسانی و ریاضی فیزیک در دانشگاه خلیج فارس با 65 درصد خانم و 35 درصد آقا برگزار شد.