پایگاه اطلاع رسانی سپاس - زنجیره انسانی روز ملی خلیج فارس در جزیره استراتیژی خارگ

زنجیره انسانی روز ملی خلیج فارس در جزیره استراتیژی خارگ

زنجیره انسانی روز ملی خلیج فارس در جزیره استراتیژی خارگ با حضور مسئولین و مردم تشکیل شد. تاریخ:1398/02/14 08:12:12