بارش اولین باران پاییزی در بوشهر

بارش نخستین باران پاییزی در بوشهر موجب خوشحالی مردم به شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم