بازار بوشهر به ضد انقلاب نه گفت

بازار بوشهر هم مثل بازار های دیگر استانها همجوار که ضد انقلاب آنها را به اعتصاب دعوت کرده بود به این دعوت نه گفتند و همه برای رونق بازار و ارائه خدمات به مردم در بازار حاضر شدند و مغازه های خود را همچون گذشته فعال و در حال رونق گذاشتند./عکاس: ایمان شجاعی مقدم