زنگ مدرسه همسو ایران زمین در بوشهر نواخته شد

زنگ مدرسه همسو ایران زمین در بوشهر همزمان با سراسر کشور در بوشهر نواخته شد.