عزاداری کوچه در محلات جنوبی شهر بوشهر

عزاداری کوچه با همکاری هیئت جانثاران کربلا در کوی تنگک شهر بوشهر برگزار شد.