رزمایش سراسری اقتدار نیروی عاشوری بسیج

رزمایش سراسری اقتدار نیروی عاشوری بسیج در شهرستان بوشهر در حال برگزاری است./عکاس: ایمان شجاعی مقدم