برگزاری رزمایش خدمت در استان بوشهر

همزمان با رزمایش میدانی گروه های جهادی با حضور در سراسر استان بوشهر رزمایش خدمت رسانی آغاز کردند.