آغاز رزمایش خدمت با حضور جهادگران بسیجی در دیلم

جهادگران بسیجی با حضور در مناطق محروم شهرستان دیلم با هدف رزمایش سپاهیان محمد رسول الله(2) فعالیت عمرانی و فرهنگی خود را برای مردم مناطق محوم آغاز کردند.