پایگاه اطلاع رسانی سپاس - چند فریم نزدیک‌تر به کارگران بازیافت

چند فریم نزدیک‌تر به کارگران بازیافت

نان بهانه زندگی کارگران کارخانه بازیافت زباله بوده که در شرایط سخت مشغول کار هستند. کارگران کارخانه بازیافت زباله شهری قرچک روزانه بیش از ۱۲ ساعت مشغول تفکیک زباله‌های آلی و غیرآلی هستند. تاریخ:1397/06/05 10:25:48