اولین نشست مطبوعاتی مسئول سارمان بسیج اصناف استان بوشهر برگزار شد

اولین نشست مطبوعاتی مسئول سارمان بسیج اصناف استان بوشهر به مناسیت هفته بسیج اصناف برگزار شد.