نشست مطبوعاتی مسئول سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر برگزار شد

نشست مطبوعاتی مسئول سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد