دومین نشست مردم پرسشگر و مسئولان پاسخگو برگزار شد

دومین نشست مردم پرسشگر و مسئولان پاسخگو در حوزه اصناف و بازار روز گذشته برگزار شد