سفالگری در لالجین همدان/ تصاویر

تصاویر زیر به مناسبت روز صنایع دستی سفالگری در لاجین همدان را نشان میدهد.