آزمون تفسیر سوره واقعه در دلوار

آزمون تفسیر سوره واقعه در حسینه سیدالشهدا شهر دلوار برگزار شد.