سیزده بدر،" روز طبیعت " در بوشهر

شهروندان و میهمانان نوروزی خود را به بوستانهای ساحلی رساندند و در سیزده بدر،" روز طبیعت " اوقات خوشی را با خانواده در زیر سایه درختان و طبیعت زیبای شهر بوشهر سپری کردند.