اولین نشست مطبوعاتی اعضای شورای شهر بوشهر برگزار شد

اولین نشست مطبوعاتی اعضای شورای شهر بوشهر با اهالی رسانه و مطبوعات برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم