کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت در بوشهر

سومین کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت و حمایت از قربانیان خشونت توسط معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر با حضور مدیر معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر و نمایندگان تشکل های مردم نهاد در سالن کنفرانس دادگستری بوشهر برگزار شد.عکاس:صدیقه دهباشی